Gå til innholdet

Apotekforeningen

Vi mener

Staten må ta hensyn til helheten i prissystemene

– Myndighetene har fått en veldig god analyse av hvordan det går med utgiftene i blåreseptordningen. Men flere av forslagene til tiltak bommer, og kan svekke generikamarkedet, sier Oddbjørn Tysnes.


Jostein Soldal
16. april 2021

– Apotekene er helt avhengig av et fungerende generikamarked, både for å sikre legemiddelforsyningen og for å sikre totaløkonomien, sier Tysnes

– Apotekene er helt avhengig av et fungerende generikamarked, både for å sikre legemiddelforsyningen og for å sikre totaløkonomien, sier Tysnes

Kubrix

Vis Skjul bildetekst

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet gjennomførte Vista Analyse / EY i 2020 en gjennomgang av legemidler som finansieres av folketrygden. Hovedformålet med gjennomgangen var å lage et kunnskapsgrunnlag og vurdere mulige tiltak som kan bidra til å begrense utgiftsveksten til legemidler som betales av folketrygden. Rapporten ble offentliggjort i mars i år.

Områdegjennomgangen viser at dagens system for å fastsette priser på legemidler under folketrygden samlet sett fungerer godt. Vista Analyse/EY anbefaler at dagens system videreføres med enkelte justeringer. De gir anbefalinger om å:

  • Innføre anbud med terapeutisk konkurranse på utvalgte behandlingsområder,
  • beholde trinnprisordningen, men gjøre endringer i den,
  • innstramme ordningen med legereservasjoner ved legemiddelbytte i apotek

– Analysen bekrefter at dagens prissystemer fungerer godt, og at trinnprissystemet bør videreføres. Men flere av forslagene til tiltak kan true konkurransen i generikamarkedet. Dette er et marked der marginene i mange tilfeller er små, og risikoen er større for at produsenter vil trekke seg ut av det norske markedet. Det er også et marked apotekene er helt avhengig av fungerer godt, både for å sikre legemiddelforsyningen og for å sikre totaløkonomien i legemiddelomsetningen, sier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.

Anbud og terapeutisk bytte
Når det gjelder anbud ser Vista Analyse for seg at dette kan gjelde for legemiddelgrupper som har lang patentbeskyttelse, og slik at anbudsperiodene er relativt lange (1-3 år).

– Det er naturlig, og til samfunnets beste at staten forsøker å redusere utgiftene i folketrygden. Anbud kan redusere utgiftene på enkelte legemidler, selv om det er stor usikkerhet om hvor store innsparingene vil bli.  Det er viktig at legemidler som blir anbudsutsatt går over til å få generisk konkurranse med trinnprisregulering når patenttiden er ute. Hvis ikke risikerer man at dette tiltaket underminerer trinnprissystemet, mener Tysnes.

Han mener det må være trinnprissystemets prismekanismer som gjelder når legemidler går av patent og blir byttbare. Det vil sikre lave priser, samtidig som apotekene sikres en mer bærekraftig økonomi.

Truer generikamarkedet
Vista Analyse foreslår også å fjerne første kuttsats i trinnprissystemet på 35 prosent, slik at legemidler som inkluderes i trinnprisordningen får det som i dag er andre kuttsats fra start. Dette er det forslaget som trolig vil ha størst direkte negative konsekvenser for apotekene.

– I tillegg til at dette kan slå negativt ut for apotekene, er jeg også bekymret for at det kan gjøre det mindre attraktivt å lansere generiske alternativer i Norge. Produsenter kan kvie seg for å lansere produkter som får så lav margin fra dag en. Et svekket generikamarked betyr svakere konkurranse og potensielt høyere utgifter for staten. Derfor bør fjerning av den første kuttsatsen bare gjennomføres for de legemidlene som har meget høy omsetning, mener Tysnes.

Områdegjennomgangen foreslår også at trinnprisene bør prisjusteres etter et antall år. Det er i tråd med apotekbransjens egne forslag. Vista foreslår imidlertid også at trinnprisene allment bør revurderes etter f.eks. ti år, slik at prisene pr pakning eller pr legemiddel kommer mer på linje med andre land.

­– Dette vil i så fall innebære en «cherry picking» som vi må unngå. Legemiddelpriser og apotekavanse må ses i sammenheng, og det viktigste for både myndigheter og samfunnet er at summen av legemiddelutgiftene er på et rimelig nivå. Det blir feil å gjennomføre tiltak uten å ta tilstrekkelig hensyn til hvordan de påvirker pris- og avansesystemene for øvrig, avslutter Tysnes. 

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring