Gå til innholdet

Apotekforeningen

Formål

Dette er Apotekforeningen

Vi ble stiftet i 1881.

Vis Skjul bildetekst

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. Foreningen ble stiftet i 1881.

Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. 

Foreningen arbeider hovedsaklig med apotekfaglig utvikling, apotekenes rammevilkår, næringspolitikk, teknologi og e-helse og kommunikasjon om bransjen. Apotekforeningen ivaretar også en rekke praktiske funksjoner for apotek.

Vår formålsparagraf

Apotekforeningen skal arbeide overfor myndigheter, media, helsepersonell- og pasientorganisasjoner for å sikre apotekbransjen:

 • Best mulige og forutsigbare myndighetsstyrte rammevilkår
   
 • Best mulig posisjon og rammevilkår for produkt- og tjenesteområder der apotekene har eller ønsker å ha interesser
   
 • God oppmerksomhet og gjennomslag i helsepolitikken.

Apotekforeningen skal bidra til at apotekene sørger for at pasientene får de legemidlene de skal ha, hjelper pasientene med å bruke legemidlene riktig, og hjelper kundene med å ta vare på egen helse (Apotekenes samfunnsoppdrag). 

Apotekforeningen skal: 

 • hjelpe apotek med å løse samfunnsoppdraget sitt
   
 • arbeide med faglig utvikling, rammevilkår, næringspolitikk, e-helse og kommunikasjon
   
 • sikre apotekene rammebetingelser som gir et godt pasienttilbud 
   
 • utvikle og gjennomføre fagprosjekter i apotek
   
 • utvikle fremtidens digitale løsninger gjennom et nytt bransjesystem for apotek


Les mer

Apotekforeningen vil
Vi vil videreutvikle apotekpolitikken, med mål om at apotekene kan tilby innbyggerne flere og bedre helsetjenester. Tjenestetilbudet skal primært rettes mot legemiddelbrukere, og skal gi den enkelte bedre helse og øke apotekenes samfunnsnytte. Les mer om hva Apotekforeningen vil arbeide for.
 

Satsingsområder 2024
Apotekforeningen arbeider med apotekfaglig utvikling, apotekenes rammevilkår, næringspolitikk, teknologi og e-helse og kommunikasjon om bransjen. Les mer om våre prioriteringer i 2024.

 

Konkurranserettslige retningslinjer

Disse retningslinjene gjelder for møter og andre aktiviteter i regi av Apotekforeningen

Apotekforeningens medlemmer er konkurrenter og det må derfor utvises aktsomhet når foreningens medlemmer møtes for å sikre at gjeldende konkurranseregler etterleves. Disse retningslinjene skal sikre at Apotekforeningens arbeid alltid utføres på en måte som samsvarer med konkurranseloven.V Å R E  H Ø R I N G E R 

Vi deltar i politiske prosesser og gir høringsuttalelser i en rekke saker.V Å R E  M E N I N G E R

Les nyhetssakene med våre meninger.V Å R E  M E N N E S K E R

Styret, ledelsen og alle ansatte.

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring