Gå til innholdet

De 10 legemidlene med høyest omsetning i 2019

Seks av de ti legemidlene med høyest omsetning i 2019 finansieres av helseforetakene. Sykehusinnkjøp HF gjennomfører anskaffelser av legemidler på vegne av alle helseforetak i Norge. Omsetning av de enkelte legemidlene kan variere betydelig fra år til år, som følge av variasjon i enhetspriser og endringer i bruk. For de to legemidlene på listen med sterkest omsetningsnedgang, er nedgangen i forbruk vesentlig lavere enn nedgangen i omsetning. To av de øvrige legemidlene på listen brukes til behandling og forebygging av blodpropper og finansieres over blåreseptordningen. I tillegg er nikotinlegemidler og paracetamol blant de ti mest omsatte virkestoffene i Norge.

Svak krone gir økte legemiddelpriser

Figuren nedenfor viser omsetning per innbygger i perioden 2010 til 2019. I perioden økte samlet omsetning for reseptpliktige og reseptfrie legemidler fra 3671 kroner til 5405 kroner. Dette gir en gjennomsnittlig årlig økning på 4,4 prosent. Økningen var særlig stor fra 2013 til 2017. Dette henger sammen med svekkelsen av den norske kronen. Norske maksimalpriser blir som hovedregel fastsatt lik gjennomsnittet av de tre laveste prisene legemiddelet selges for i et utvalg av europeiske land, justert for den gjennomsnittlige valutakursen fra de seks foregående månedene. Fra 2012 til 2016 svekket den norske kronen seg med over 24 prosent sammenliknet med euro. Dette førte til høyere legemiddelpriser i Norge.

Mer statistikk

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring