Gå til innholdet

Apotekforeningen

De 10 legemidlene med høyest omsetning i 2020

Seks av de ti legemidlene med høyest omsetning i 2020 finansieres av helseforetakene. Sykehusinnkjøp HF gjennomfører anskaffelser av legemidler på vegne av alle helseforetak i Norge. Omsetning av de enkelte legemidlene kan variere betydelig fra år til år, som følge av variasjon i enhetspriser og endringer i bruk. For de to legemidlene med høyest omsetningsvekst fra 2019 til 2020 har volumveksten vært enda større enn omsetningsveksten. To av de øvrige legemidlene på listen brukes til behandling og forebygging av blodpropper og finansieres over blåreseptordningen (apixaban og rivaroksaban). I tillegg er nikotinlegemidler og paracetamol blant de ti mest omsatte virkestoffene i Norge.

Svak krone gir økte legemiddelpriser

Figuren nedenfor viser omsetning per innbygger i perioden 2010 til 2020. I perioden økte samlet omsetning for reseptpliktige og reseptfrie legemidler fra 3671 kroner til 5686 kroner. Dette gir en gjennomsnittlig årlig økning på 4,5 prosent. Økningen var særlig stor fra 2013 til 2017, og fra 2019 til 2020. Dette henger sammen med svekkelsen av den norske kronen. Norske maksimalpriser blir som hovedregel fastsatt lik gjennomsnittet av de tre laveste prisene legemiddelet selges for i et utvalg av europeiske land, justert for den gjennomsnittlige valutakursen fra de seks foregående månedene. Fra 2012 til 2020 svekket den norske kronen seg med over 30 prosent sammenliknet med euro. Dette har ført til høyere legemiddelpriser i Norge.

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring