Gå til innholdet

Årsrapport 2020

Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen roser apotekansattes innsats

Apotekene har gjort en kjempeinnsats under pandemien

Da forordet til årsrapporten for 2019 ble skrevet i februar i fjor, ante vi lite om hva som lå foran oss. Apotekforeningen hadde store ambisjoner om å sette apotekene på den helsepolitiske agendaen, og vi hadde mange planer for å videreutvikle apotekene.

12. mars sa det «pang». Med ett var Norge stengt ned, og pandemien skulle i stor grad prege resten av året. Den traff apotekene også – så det sang. En periode var det krisestemning og hamstring. Medisinskapene skulle fylles i de tusen hjem. Det ble innført rasjonering på en rekke livsviktige legemidler.

Det verste roet seg ganske raskt, og det ble mulig å legge planer. Apotekforeningen påtok seg en stor koordineringsrolle, og var i løpende kontakt med myndigheter og medlemmer. I likhet med mange andre sektorer og bransjer fantes det ingen beredskapsplaner som passet for situasjonen. Smittevernregler, en flom av praktiske spørsmål, god kommunikasjon internt og eksternt. Mye måtte tenkes nytt. Men apotekbransjen landet på bena, og det med stil.

Når man ser på apotekdriften i stort i 2020 – omsetningen, antall kunder, legemiddelbruken – så skiller ikke året seg nevneverdig ut. Apotekene har klart å holde åpent i en krevende tid og sørget for sikker distribusjon av legemidler, gitt råd og veiledning og ytt god service, på samme solide vis som ellers. Det fortjener de stor honnør for!

2020 var imidlertid ikke bare pandemi for Apotekforeningen og apotekbransjen.

I september fikk apotekfarmasøytene rett til å rekvirere influensavaksiner, noe vi har jobbet for i flere år. Dermed ble det mye enklere for folk å komme innom apoteket for å ta vaksinen. Resultatet ble at apotekene satt rekordmange influensavaksiner gjennom høsten. 100 000 personer i risikogruppene benyttet seg av muligheten.  

Utviklingen av en digital helsetjeneste går fort, selv om alt tar tid. Vi brukte 2020 til å etablere apotekbransjen som en mer sentral aktør på e-helseområdet, og fikk raskt innpass i myndighetenes sentrale styringsorganer. Det er en posisjon som gir oss helt nye muligheter. Utviklingen av det nye bransjesystemet Eik var også inne i sluttfasen på tampen av året.

Selv om 2020 ser ut til å ha vært et brukbart år for apotekøkonomien, er det fortsatt reguleringer som må bli bedre. Derfor er det positivt at Stortinget høsten 2020 ba Helse -og omsorgsdepartementet vurdere om det bør innføres en årlig prisjustering av apotekavansen. En god start er at takstene for veiledningstjenester i apotek skal prisjusteres fra 2021.

Fjoråret viste en apotekbransje som samarbeider godt, også under press, for å finne de beste løsningene for kundene sine. Det har også vist at apotekbransjen takler normal drift samtidig som den omstiller seg for å takle det uforutsette.

Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen

Tall og fakta om apotek i 2020

988 apotek

Det er 5 450 innbyggere per apotek

179 000 kunder hver dag

Det var over 54,5 millioner kundebesøk

6 913 årsverk

Av disse er 3754 farmasøyter

 

Ny nettside med apotek- og legemiddelstatistikk
Apotekforeningen har i mange år utgitt statistikkheftet Apotek og legemidler, de siste årene i form av en digital «bok» på nett. I 2020 er apotek- og legemiddelstatistikken presentert i en ny form på apotek.no, og statistikksidene har blitt mer dynamiske.

 

Apotekenes innsats under pandemien

Da store deler av Norge stengte ned, var apotekene åpne og hjalp kunder med små og store helseplager. Apotekene håndterte stadig endringer og tiltak innen rasjonering av legemidler godt. I tillegg viser statistikken at apotekene også har klart å ta godt vare på pasienter og tilbudt de nasjonale helsetjenestenestene til pasienter som har startet på hjertemedisin og som trengte hjelp til riktig inhalasjonsteknikk. De iverksatte også ny ordning med rekvireringsrett for influensavaksiner og vaksinerte pasienter i risikogruppen mot sesonginfluensa.

Apotekene har spilt en stor og viktig rolle under pandemien. De har snudd seg raskt rundt for å innføre smitteverntiltak. Pleksiglass i resepturen og utgangskasse kom på plass tidlig i pandemien og mange apotek kunne tilby hjemlevering eller levering utenfor apoteket for folk som var i karantene. Apotekene fortsatte å være et lavterskel helsetilbud til hele befolkningen når pandemien slo til og det ble samarbeidet tett og godt for å sikre god håndtering av pandemien.

Allerede 4. mars gjennomførte Apotekforeningen et møte med Helsedirektoratet for å diskutere covid-19. Der bekreftet direktoratet at apotekene er en viktig del av helsetjenesten og at bransjen skulle inkluderes i myndighetenes beredskapsarbeid. Det ble opprettet tre arbeidsgrupper internt for å håndtere spørsmål og diskutere saker fortløpende. Ukentlige koordineringsmøter mellom Helsedirektoratet og Legemiddelverket ble også etablert.

Apotekforeningen koordinerte og utarbeidet smittevernråd for apotek i samarbeid med medlemmene. Aktørene samarbeidet godt om smittevernrutiner og løsninger for å holde apotek åpne. Apotekforeningen sørget for daglige oppdaterte oversikter over midlertidige stengte apotek og sendte jevnlig ut nyhetsbrev. Alle råd, anbefalinger og bransjestandarder ble fortløpende lagt ut på Apotekforeningens medlemsinfo ApotekInfo.

Farmasøyter får rekvireringsrett

Den 31. august ble det endelig bestemt at apotekfarmasøyter kan rekvirere influensavaksiner. Den nye paragraf 2-4 andre ledd i Rekvirerings- og utleveringsforskriften lyder slik:

Provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter i apotek kan rekvirere bestemte vaksiner mot sesonginfluensa som skal administreres i apoteket. Rekvireringsretten omfatter også legemidler som er nødvendig for administrering av vaksinen. Farmasøyter som eier apotek, har ikke rekvireringsrett. Helsedirektoratet kan gi nærmere retningslinjer for hvilke legemidler som kan rekvireres etter dette ledd.

 

I sitt høringsinnspill til Helse- og omsorgsdepartementet skrev Apotekforeningen at vi støtter forslaget om å gi apotekfarmasøyter rett til å rekvirere bestemte vaksiner mot sesonginfluensa, men at «mot sesonginfluensa» burde strykes, og at farmasøyter med eierskap til apotek burde ha mulighet til å rekvirere influensavaksine. Les mer her

Medisinstart under pandemien

Ved årets slutt var det gjennomført over 30 000 samtaler. Det er en økning på 44 prosent fra 2019. Veiledningstjenesten Medisinstart har fungert godt under pandemien fordi samtalene også kan gjennomføres per telefon. De fleste samtalene handler om å motivere pasienten til bruk, drøfte bekymringer og gi råd om håndtering og lindring av bivirkninger.

Atorvastatin er det legemidlet som har vært snakket om i flest Medisinstart-samtaler. Deretter har samtalene hatt utgangspunkt i legemidlene metoprolol, apixaban og amlodipin.

Medisinstart, også kalt oppstartsveiledning, er en tjeneste som hjelper pasienter med bedre etterlevelse av legemiddelbehandlingen. Pasienten får tilbud om to oppfølgings-samtaler med en sertifisert tjenestefarmasøyt på apoteket. Målet med tjenesten er å øke motivasjonen til å følge behandlingen legen har foreskrevet, avklare spørsmål og oppklare eventuelle bekymringer knyttet til bruken.

Medisinstart er definert som helsehjelp og er derfor journalpliktig. For første gang tilbyr apotek en tjeneste der farmasøytene må føre journal.  Journalen skal alltid sendes fastlegen der legen har henvist, og ellers i de tilfellene epikrisen inneholder opplysninger som er relevante for legens oppfølging av behandlingen.

For å bli sertifisert tjenestefarmasøyt, må farmasøytene gjennomføre et omfattende opplæringsprogram. Alle apotekansatte har tilgang til opplæringsprogrammene gjennom e-læringsportalen. Opplæringen består av en rekke e-læringskurs og praktisk trening. Farmasøyten må bestå en avsluttende test og apotekeren signerer kompetansebeviset.

62 000 inhalasjonsveiledninger i en krevende tid

I 2020 var det en nedgang i antall inhalasjonsveiledninger på 16 prosent. Det har vært mulig å gjennomføre inhalasjonsveiledninger i apoteket, men strenge smitteverntiltak forklarer nedgangen sammenlignet med året før. Men med over 62 000 inhalasjonsveiledninger viser apotekene at de har klart å levere tjenesten på en god måte i en krevende tid.  

Inhalasjonsveiledning er en apotektjeneste for pasienter med astma og kols. De aller fleste trenger fortsatt hjelp og veiledning for å få til riktig inhalasjonsteknikk. Siden oppstarten av inhalasjonsveiledning i mars 2016, har apotekene utført 265 926 veiledninger.

I 2018 ble evalueringen av tjenesten publisert i tidsskriftet «Patient Education and Counceling». Studien viste at 7 av 10 pasienter gjør kritiske feil når de inhalerer medisinen, slik at det kan gå ut over effekten. Inhalasjonsveiledning fører til at 9 av 10 som får hjelp til å rette disse feilene, klarer å gjøre det riktig. Denne effekten holder seg også godt tre måneder etter at inhalasjonsveiledningen er gitt. Studien viste også at pasientene som mottok Inhalasjonsveiledningen var svært fornøyde med tjenesten og ønsket å kunne motta den igjen. 

 

Rekordstor interesse for influensavaksiner

Interessen for å ta influensavaksinen i apotek har vært rekordstor, til tross for myndighetenes bestemmelse om å prioritere risikogruppen. I 2020 har omkring 900 apotek satt over 100 000 influensavaksiner mot nesten 33 000 influensavaksiner i 2019. Apotekene har økt tilgangen til influensavaksiner for den norske befolkningen med 20 prosent. Av de nær 100 000 vaksinene satt i apotek, var 77 000 rekvirert av en apotekfarmasøyt.

Alt var klart for at apotekene skulle sette influensavaksiner høsten 2020, til de som ønsket over 12 år. Men en ny midlertidig forskrift trådte i kraft i september som følge av knapphet på tilgangen til vaksiner. Forskriften innebar at apotek, i likhet med øvrig helsetjeneste, kun skulle gi influensavaksine til målgrupper og risikogrupper fastsatt av Folkehelseinstituttet frem til 1. desember.

Apotekforeningen var raskt ute med å lage veileder for apotekene i nært samarbeid med medlemmene, og med tett kontakt med myndighetene der det var behov for avklaringer. Veilederen til apotekene ble utarbeidet på kort tid slik at apotekene kunne rekvirere og vaksinere i henhold til denne når vaksinen ble tilgjengelig. Les mer her

 

 

Dette mener kundene om apotek

Trygt i apotekene

9 av 10 nordmenn at de har stor tillit til at apotekene gjør nok for å hindre at kundene blir utsatt for smittefare når de oppsøker apotekene.

Uoppfordret informasjon

74 prosent svarer at de får uoppfordret informasjon om hvordan legemidlene skal brukes

Nettapotek

Kjennskap til nettapotek øker kraftig, fra 49 % i vårens spørreundersøkelse til 58 % på høsten.

(Kilde: Kantars Apotekbarometer) Helsepolitisk barometer 2020

For femte år på rad deltok Apotekforeningen i Kantars Helsepolitiske barometer. Formålet med barometeret er å kartlegge befolkningens holdninger til helsepolitikk og helsetjenester.

Resultatene fra undersøkelsen i 2020 viste at:

  • Syv av ti nordmenn mener det er fint om apotekfarmasøyter kan fornye resepter på enkelte legemidler til behandling av kroniske sykdommer.

  • 77 prosent støtter opp om at apoteket bør tilby legemiddelgjennomgang, som en tjeneste for å hjelpe flere til riktig bruk av legemidler. Det er stor enighet på tvers av aldersgrupper om at dette er et viktig tiltak. Det får imidlertid litt høyere tilslutning blant de over 60 år.

  • 70 prosent ønsker at apotekene kan tilby flere helsetjenester, så de slipper å oppsøke fastlegen for enkel hjelp med helsen.  Et ønske som etterlyses i sterkere grad av aldersgruppen under 30 år.

Legemiddelmangel i apotek

Det har også i 2020 vært en rekke mangelsituasjoner i apotekene. I løpet av de første pandemimånedene ble også noen legemidler rasjonert for å unngå fremtidige mangelsituasjoner.

I 2019 anbefalte Helsedirektoratet 29 tiltak for å forbedre den nasjonale legemiddelberedskapen. Et av tiltakene var bransjestandard for håndtering av legemiddelmangel i apotek. Apotekforeningen har i samarbeid med kjedene utarbeidet Bransjestandard for håndtering av legemiddelmangel i apotek.

 

 

Bransjestandarden skal bidra til å opprettholde kundens legemiddelbehandling ved legemiddelmangel, samt god og likeverdig konsekvensvurdering og behandling av kunder som opplever legemiddelmangel i apotek. Apokus har, i samarbeid med Apotekforeningen, laget et e-læringskurs om håndtering av legemiddelmangel i apotek.

FRA APOTEKBAROMETERET: Blant de som handlet reseptpliktige legemidler oppgir 92 % at de fikk det legemidlet de skulle ha. 2 % svarer at de ikke fikk det de skulle ha.

47 prosent av de som ikke fikk legemidlet, svarer at apoteket ikke hadde legemidlet på lager. 44 prosent av de som ikke fikk det legemidlet de skulle ha, fikk bestilt legemidlet til apoteket. 23 prosent fikk tak i legemidlet i et annet apotek. 10 prosent fikk ikke tak i legemidlet de skulle ha.  

 

Mer bærekraftig apotekavanse

Apotekforeningen har analysert utviklingen av apotekavansen i rapporten «Apotekenes avanse på reseptlegemidler» som ble lagt frem 16. september. Analysene viser at apotekenes avanse har gått kraftig ned fra 2016 til 2019.

Apotekforeningen mener apotekavansen bør bli mer bærekraftig og kommer med følgende anbefalinger til myndighetene: prisjustere kronetilleggene i apotekavansen, prisjustere trinnprisene, avvikle legemiddeldetaljistavgiften, innføre minstepris på trinnprislegemidler og prisjustere arbeidsprisene i apotek. Hovedfunnene er oppsummert her

 

I budsjetthøringen til Stortingets helse- og omsorgskomité var Apotekforeningen tydelig på at apotekavansen ikke har blitt prisjustert siden endringene som ble gjort i 2018. I tillegg pålegger staten apotekene flere oppgaver med resepthåndtering, og apotekene må ansette flere farmasøyter for å gjøre disse oppgavene.

I innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen viste komiteen til at «de faste kronebeløpene i apotekavansen ikke blir prisjustert, og at verdien derfor synker reelt hvert år. Komiteen ber departementet vurdere om det bør innføres en årlig prisjustering». Les hele komiteens innstilling til Statsbudsjettet her.

Kort om

E-helse og digitalisering av apotek

Apotekforeningen har i 2020 arbeidet for å fremme apotekenes interesser innen teknologi og e-helse ved å skape et tettere samarbeid med nasjonale e-helsemyndigheter og relevante interesseorganisasjoner. I august ble et eget Posisjonsdokument for e-helse lansert, basert på Apotekforeningens posisjonsdokument fra 2019.

Posisjonsdokumentet er utarbeidet i tett samarbeid med foreningens medlemmer, samtidig er det hentet inn innspill fra myndigheter og interesseorganisasjoner. Hensikten med dokumentet er å angi strategisk posisjon og mål for e-helsearbeidet til Apotekforeningen, og hvordan e-helse skal understøtte arbeidet med å sikre pasientorienterte apotek i fremtiden.

En forutsetning for å få nå målene er et godt samarbeid mellom apotekene, Apotekforeningen og nasjonale e-helsemyndigheter. I april ble Apotekforeningen invitert av Direktoratet for e-helse til å delta i Prioriteringsutvalget (NUIT) og i Fagutvalget (NUFA), som er de operative delene av den statlige styringsmodellen for e-helsefeltet. Apotekforeningen ble også invitert til å delta i programstyre for legemiddelprogrammet.

Felles bransjesystem Eik

Utviklingen av det felles bransjesystemet Eik ble i 2020 replanlagt, og ny dato for akseptansetesting ble satt til 11. januar 2021. Testingen startet som planlagt.   

Eik skal være felles for alle apotek, men apotek/kjeder skal tilrettelegge for egen brukeropplevelse med hvert sitt apoteksystem. Samarbeidet om Eik er en viktig forutsetning for å kunne tilpasse seg den digitale utviklingen. Eik skal legge til rette for kommunikasjon med offentlige systemer og registre, samt bedre samhandlingen mellom apotekene.  Med Eik vil informasjonen følge pasienten og apotekansatte kan benytte informasjonen som underlag for helsehjelp på tvers av apotekene. På den måten vil Eik legge til rette for bedre pasientsikkerhet og pasientene vil motta lik behandling uavhengig av hvor de måtte befinne seg.

 Les mer om Eik her.

Utdanning og kompetanseutvikling

Praksis i apotek
Apotekforeningens praksispool sørger årlig for praksisplasser i apotek til farmasistudentene ved Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, OsloMet og NORD universitet. Fra og med 2020 har tildelingen skjedd gjennom den nye digitale plattformen og årets to valg ble gjennomført som planlagt. Tilbakemeldingen fra praksiskoordinatorene ved studiestedene, kjedekontaktene, apotekene og studentene er at alle er veldig godt fornøyde og at de opplever dette som en stor forenkling av prosessen.

Etterutdanning
Apotekforeningen er opptatt av etterutdanning og hvordan de apotekansatte kan videreutvikle sin kompetanse. Datterselskapet, Apokus, som er apotekenes kompetanse- og utviklingssenter, utvikler opplæringsprogrammer og gjennomfører utviklingsprosjekter med formål å videreutvikle apotekenes tjenester til legemiddelbrukerens beste. Apotekforeningen har i 2020 blant annet bestilt opplæringskurs (f.eks. e-læringskurs om legemiddelmangel) av Apokus.

Opplæring av utenlandske farmasøyter
Hvert år ansettes det utenlandske farmasøyter i norske apotek som har studert ved utenlandske universiteter. Apotekbransjen bruker betydelige ressurser på å utvikle og vedlikeholde egne opplæringsprogram for denne målgruppen. Apotekforeningen har derfor tatt initiativet til at det utvikles et bransjefelles opplæringsløp for disse farmasøytene, som også kan benyttes av farmasøyter utdannet i Norge som av en eller annen grunn har vært borte fra apotekbransjen en stund.

Apokus har fått i oppdrag å utvikle opplæringsløpet som har fått navnet «Introduksjon til norsk apotekpraksis» – et opplæringsprogram for nyansatte farmasøyter. Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi har innvilget finansiering for utviklingsfasen, som er estimert til 2 år. Apokus lanserte fire av kursene som inngår i programmet i løpet av 2020 som handler om resepter, generisk bytte, regelverk for apotekansatte og faglige oppslagsverk. 

Rekrutteringskampanje
Apotekforeningen har lenge jobbet for å få flere til å søke seg til farmasiutdanning. I 2020 ble rekrutteringskampanjen «Det gjør noe med deg. Bli farmasøyt.» gjennomført. For å få opp interessen for farmasifag sendte Apotekforeningen ut brosjyrer til videregående skoler, mobiliserte farmasistudenter til å snakke om studiet, samt oppfordret apotekansatte til å fortelle ungdom og foreldre om utdanningen og jobbmuligheter.

Apotekenes samfunnsoppdrag

Apotekene skal

sørge for at pasientene får de legemidlene de skal ha

Apotekene skal

hjelpe pasientene med å bruke legemidlene riktig

Apotekene skal

hjelpe kundene med å ta vare på egen helse

Apotekene skal, i tråd med apotekloven og annet regelverk, sørge for at pasientene får de legemidlene de skal ha, hjelpe pasientene med å bruke legemidlene riktig og hjelpe kundene med å ta vare på egen helse.

Apotekene skal utføre dette arbeidet slik at:

  • Pasientene får utlevert kvalitetssikrede legemidler med riktig form, styrke og mengde
  • Det er høy forsyningssikkerhet og god tilgjengelighet til legemidler over hele landet
  • Pasientene får god hjelp til å bruke legemidlene riktig, gjennom tilpasset råd og veiledning fra helsepersonell i apoteket

Apotekene er en del av helsetjenesten og skal samarbeide med øvrig helsepersonell for å bidra til økt pasientsikkerhet og riktig bruk av legemidler.

Apotekforeningen © 1999-2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse