Gå til innholdet

Apotekforeningen

Bransjestandardene

Standarder for ulike virksomhets-områder

I tillegg til God apotekpraksis finnes det flere standarder for ulike virksomhetsområder, og flere standarder er under utvikling. Disse bransjestandardene er mer detaljerte enn God apotekpraksis, og God apotekpraksis viser til de overordnede prinsippene.
  

Det finnes bransjestandarder for:

Administrering av covid-19-vaksine

Bransjestandarden skal bidra til mindre sykdom og bedre folkehelse ved at vaksinering i apotek øker vaksinedekningen i befolkningen. Vaksinering i apotek gjennomføres forsvarlig og i samsvar med Folkehelseinstituttets vaksinasjonsveileder for helsepersonell

Rekvirering av covid-19-vaksine

Bransjestandarden skal bidra til mindre sykdom og bedre folkehelse ved at rekvirering av vaksine i apotek øker vaksinedekningen i befolkningen. Rekvirering i apotek skal gjennomføres forsvarlig og i samsvar med Folkehelseinstituttets vaksinasjonsveileder for helsepersonell

Nødekspedisjon

Bransjestandarden skal bidra til å sikre at nødekspedisjon gjennomføres og dokumenteres i henhold til gjeldende regelverk. Det skilles ikke mellom legemidler til mennesker og legemidler til dyr.

Dokumentasjon av helsehjelp

Bransjestandarden skal tydeliggjøre hvordan helsehjelp i apotek skal dokumenteres og bidra til å sikre god kvalitet i pasientens journal. 

Rekvirering av influensavaksine

Bransjestandarden skal bidra til mindre sykdom og bedre folkehelse ved at rekvirering av vaksine i apotek øker vaksinedekningen i befolkningen. Rekvirering i apotek skal gjennomføres forsvarlig og i samsvar med Folkehelseinstituttets vaksinasjonsveileder for helsepersonell.

Håndtering av legemiddelmangel i apotek

Bransjestandarden skal bidra til å opprettholde kundens legemiddelbehandling ved legemiddelmangel. Bransjestandarden skal videre bidra til god og likeverdig konsekvensvurdering og behandling av kunder som opplever legemiddelmangel i apotek.

Influensavaksinering

Bransjestandarden skal bidra til mindre sykdom og bedre folkehelse ved at vaksinering i apotek øker vaksinedekningen i befolkningen. Vaksinering i apotek gjennomføres forsvarlig og i samsvar med Folkehelseinstituttets vaksinasjonsveileder for helsepersonell.

Håndtering av legemidler som er underlagt krav om sikkerhetsanordninger i henhold til forfalskningsdirektivet

Bransjestandarden skal ivareta Forfalskningsdirektivets pasientsikkerhetsperspektiv gjennom å bidra til at apotek forhindrer salg av forfalskede legemidler.

Bruksanvisningsetiketten

Bransjestandarden skal sikre at legemidler etter resept utlevert til pasient eller dyreeier er forsvarlig merket med bruksanvisningsetikett som sier hvilken pasient eller dyreeier som skal bruke legemidlet og hvordan og når legemidlet skal brukes.

Medisinstart

Bransjestandarden skal sikre likeverdig kvalitet på tjenesten i alle apotek. Pasienter som mottar tjenesten, skal få individuelt tilpasset veiledning etter oppstart med det nye legemidlet. Med utgangspunkt i pasientens behov og legens forskrivning, skal tjenesten fremme riktig legemiddelbruk og øke pasientens etterlevelse.

Farmasøytkontroll i reseptekspedisjonen

Bransjestandarden skal bidra til forsvarlig bruk av legemidler og økt pasientsikkerhet. Den skal sikre at alle resepter på legemidler og næringsmidler blir faglig vurdert av farmasøyt før utlevering.

Rådgivning ved salg av reseptfrie legemidler

Bransjestandarden skal bidra til riktig legemiddelbruk. Bransjestandarden skal sikre at apoteket tilbyr kunden informasjon og råd om bruk av reseptfrie legemidler. 

Inhalasjonsveiledning

Bransjestandarden skal sikre at pasienter som har mottatt tjenesten vet hvordan inhalatorene deres skal brukes, og har kunnskap om når inhalasjonsmedisinene skal tas. 

Tjenesten skal bidra til at astma- og kolspasienter oppnår god sykdomskontroll. 

Håndtering av falske resepter

Bransjestandarden skal bidra til å redusere omfanget av falske resepter ved at

  • Reseptforfalskninger politianmeldes
  • Opplysninger om reseptforfalskninger gjøres tilgjengelig for andre apotek
  • Bransjen følger utviklingen og omfang av falske resepter

Salg av sprøyter og kanyler

Bransjestandarden skal bidra til å redusere smittepress og infeksjonsfare, ved å sikre at apotekene gir befolkningen tilgang til rene sprøyter og kanyler uavhengig av hva utstyret skal brukes til. 

Informasjonssikkerhet og personvern

Bransjestandarden skal bidra til at kun de som har rett til det får utlevert

  • helse- og personopplysninger
  • legemidler og handelsvarer på resept

Rådgivning til sped- og småbarnsforeldre

Bransjestandarden skal sikre kvaliteten i apotekets faglige rådgivning til sped- og småbarnsforeldre.

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring