Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Vista-rapport: Apotekene bidrar til milliardinnsparinger i helsetjenesten

I flere eksempler viser Vista Analyse at apotekene gjennom veiledning og pasientoppfølging hindrer sykehusinnleggelser og bidrar til flere gode leveår. – Dette reduserer offentlige utgifter og øker livskvalitet verd mange milliarder kroner, mener Thor-Arne Englund i Apotekforeningen.


Jostein Soldal
15. juni 2023

Apotekene sikrer pasientene bedre behandlingseffekt og reduserer faren for farlige bivirkninger, når de veileder om riktig legemiddelbruk.

Kubrix

Vis Skjul bildetekst

Vista Analyse har undersøkt den samfunnsøkonomiske nytten av apotekene, og konkluderer med at apotekene representerer en kritisk samfunnsfunksjon, som pasientene er avhengige av for å realisere verdien av legemidler. Rapporten er bestilt av Apotekforeningen, som har bidratt med tall og data, men analysen og konklusjonene er Vista Analyses. Det er økonomiprofessor og Vista Analyse-partner Dag Morten Dalen som har ledet arbeidet med rapporten.

Les hele rapporten her

Noen hovedpunkter fra rapporten er:

  • Apotekenes samfunnsøkonomiske nytte er minst 24 mrd. kroner, men er sannsynligvis langt høyere. Den høye nytten speiler apotekenes kritiske samfunnsfunksjon.  
  • I løpet av 20 år, siden 2003, har antall apotek økt fra 520 apotek til 1046 apotek i 2022. Antall innbyggere per apotek har i denne perioden falt fra i underkant av 8754 til 5194. Dette tilsvarer en forbedring av apotekdekningen på over 40 prosent.
  • Ifølge befolkningsframskrivinger blir vi nesten 400 000 flere over 70 år i 2040. Det vil gi en kraftig økning i legemiddelforbruket og dermed også behovet for apotektjenester.
  • Ved å veilede pasienter i riktig bruk av legemidlene, og oppdage og håndtere feil i resepter, bidrar apotekene både til å realisere god behandlingseffekt og redusere faren for alvorlige bivirkninger. De bidrar dermed også til å redusere kostander i andre deler av helsetjenesten.
  • Prisnedgangen som kommer med generisk konkurranse på legemidler, der apotekene bistår med bytte til det rimeligste alternativet, økte alene det samfunnsøkonomiske overskuddet av legemiddelforbruket med om lag 3 mrd. kroner i 2021.
  • Siden det er en direkte kobling mellom realverdien av avansene og apotekenes økonomiske kapasitet til å øke tilgjengelighet og veiledning for pasientene, vil et nominelt kronetillegg som ligger fast svekke apotektilbudet.

– Rapporten er et grundig arbeid fra Vista Analyse, og er nyttig lesning for alle som vil forstå apoteksystemet vi har i dag, og utfordringene det – og helsevesenet som helhet – har i årene fremover, sier næringspolitisk direktør i Apotekforeningen, Thor-Arne Englund.

Apotekøkonomien avgjørende for kvalitet 

Apotekavansen utgjør apotekenes økonomiske kapasitet til å tilby apotektjenester. Rapporten påpeker at det er en direkte kobling mellom realverdien av avansen, tilgjengelighet og veiledning for tjenester. Et kronetillegg som står stille over lengre tid – slik tilfellet er i dag – vil derfor isolert sett svekke apotektilbudet.

– Dette viser viktigheten av at de faste satsene i apotekene justeres i takt med inflasjonen – noe som ikke skjer i dag. I år er dette viktigere enn noen gang. Den uvanlig høye inflasjonen sørger for at apotekenes kostnader stiger, mens de faste satsene som finansierer apotekene står i ro. Slik kan det ikke være, sier Englund. Den høye inflasjonen gjorde at regjeringen øker bevilgningene til blant annet sykehusene i revidert nasjonalbudsjett. Apotekene trenger også slik kompensasjon.

– Den gode nyheten er at halve Apoteklovutvalget mener at inflasjonsjustering må skje årlig, mens resten av utvalget mener det må gjøres en vurdering hvert fjerde år. Prinsippet om justering er derfor hele utvalget enig om, og det er positivt – men også fornuftig, mener Englund.

Flere eldre betyr flere som trenger veiledning om riktig medisinbruk 

I årene fremover vil andelen nordmenn over 70 år øke fra 13 prosent i dag, til 20 prosent i 2040. Dette vil medføre store utfordringer for helsetjenesten, men også innebære en kraftig økning i legemiddelforbruk og behovet for apotektjenester.

– Apotekene vil i fremtiden få en større andel eldre kunder, og det er viktig at vi i apotekene også i fremtiden har god nok økonomisk evne til å ivareta denne gruppen, som ofte har svært god nytte av veiledning om riktig bruk av reseptmedisiner.

Vista Analyse foreslår i sin rapport at for å gi apotekene økonomiske insentiver til å følge opp eldre pasientene med god veiledning og informasjon, kan avansesatsene brukes mer målrettet enn i dag. En mulighet er å øke avansesatsen for ekspedering av resepter til pasienter over en viss alder, f.eks. 70 år, og redusere den provenynøytralt for yngre pasienter.

– Jeg synes at dette er et interessant innspill fra Vista Analyse, og denne tankemåten kjenner vi igjen hos bl.a. fastlegene, som fra i år har fått et pasienttilpasset basistilskudd med høyere tilskudd til fastleger med flere eldre pasienter. Vi ser dette som en erkjennelse av behovet for tettere oppfølging av eldre pasienter. Dersom et slikt system skal innføres hos apotekene, så vil det imidlertid kreve grundig utredning, sier Englund.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring