Gå til innholdet

Apotekforeningen

Satsingsområder 2024

Dette er vi mest opptatt av i 2024

Apotekforeningen arbeider med apotekfaglig utvikling, apotekenes rammevilkår, næringspolitikk, teknologi og e-helse og kommunikasjon om bransjen.

I 2024 er disse temaene blandt de prioriterte sakene vi vil arbeid med: 

Legemiddelmangel

Det er fortsatt legemiddelmangel i Norge. Å løse og håndtere legemiddelmangel er ressurskrevende for både pasient, apotek, grossist og lege. Vi skal fortsette å arbeide for tiltak som kan avhjelpe legemiddelmangel, og går i gang med en kartlegging av legemiddelmangel i apotek i mars. 

Vi skal også arbeide for at apotek får økonomisk kompensasjon for håndtering av legemiddelmangel.

Voksenvaksinasjonsprogram

Vi skal arbeide for å at apotek blir en del av de offentlige vaksinasjonsprogrammene for voksne, slik at flere velger å vaksinere seg. Da må farmasøyter i apotek får rekvireringsrett til alle ikke-levende vaksiner og profesjonsnøytrale vaksinasjonstakster må innføres. Apotek ønsker også å bistå med pneumokokkvaksinering høsten 2024.

Helsetjenester

Vi vil ha flere helse- og veiledningstjenester i apotek. Vi vil blant annet at Medisinstart utvides til flere grupper (blant annet pasienter med diabetes type 2), at apotek får flere vaksinasjonstjenester og at hjemmeboende pasienter i større grad kan bruke multidose.

For å lette implementeringen av nye tjenester, er det viktig å få på plass digital dialog mellom fastlege og apotek.

Kommunal helsetjeneste

Det er apotek i 94 prosent av kommunene i Norge. Hvordan kan apotek styrke den lokale helsetjenesten i kommunen, og avlaste lokalt helsepersonell? Vi skal identifisere tjenesteområder hvor apotek kan bidra, for eksempel innen riktig legemiddelbruk og legemiddelberedskap.  

Kvalifisert helsepersonell

Vi mener apotek er en spennende arbeidsplass, men apotek strever med å få tak i nok kvalifisert helsepersonell. Vi skal arbeide for at flere ønsker å studere farmasi, og at flere velger å jobbe i apotek.

Pasientinteresser

Vi skal arbeide for at apoteksektoren har et godt samarbeid med pasientforeninger, som kan sikre at apotekene blir enda mer pasientorienterte.

Eik

Vi skal bidra til utvikling og styring av Eik, som er en felles bransjeløsning som skal erstatte FarmaPro.

E-helse

Vi skal bidra til at apotekene kan dra nytte av og ta i bruk nasjonale e-helseløsninger. I tillegg skal vi arbeide for at apotekene kompenseres for kostnader som følge av myndighetskrav knyttet til digitalisering og e-helse.

Apotekøkonomi

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) skal gjennomgå apotekavansen i år. Vi skal sørge for at DMP har et godt og relevant faktagrunnlag når de gjennomfører evalueringen. 

I 2024 skal vi også arbeide for at apotekenes faste kronetillegg inflasjonsjusteres, at det innføres høyere minstepris og at gamle trinnpriser prisjusteres.

Bærekraft

Vi skal sammen med medlemsgrupperingene utvikle bransjefelles tiltak som styrker arbeidet med bærekraft og miljøhensyn i apotekene.

 

Les mer om Apotekforeningen

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. 

Om oss

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring