Gå til innholdet

Apotekforeningen

Grunnlaget for statistikken er Farmaloggs legemiddelstatistikk (FLS), hvis ikke annet er angitt. Statistikkgrunnlaget i FLS inkluderer salg av legemidler i alle apotek i Norge.  

Informasjonen i FLS er det nærmeste vi kommer en samlet oversikt over salg av legemidler og øvrige varer i norske apotek. Statistikken er kilde til en rekke viktige nøkkeltall for apotekbransjen, også utover salget av reseptpliktige legemidler. Alle innrapporterte omsetningstall gjelder reelle utsalgspriser i apotek (AUP), inklusive merverdiavgiften på salgstidspunktet.

Det følgende er en kort beskrivelse av datagrunnlaget i FLS, og hva som skiller dette fra annen tilgjengelig statistikk på apotek- og legemiddelområdet.

Salg av legemidler fra apotek i Norge
Statistikken omfatter legemiddelsalg fra apotek. Totaltallene omfatter reseptpliktige legemidler, reseptfrie legemidler og legemidler som selges med godkjenningsfritak. 
 
Statistikken i FLS inkluderer ikke:

  • salg av reseptfrie legemidler fra andre salgskanaler enn apotek (LUA-ordningen)
  • direkteleveranser av legemidler fra grossister og produsenter, f.eks. til sykehus, sykehjem, dyreeiere mv. Dette gjelder i hovedsak infusjonsvæsker, enkelte blodprodukter og enkelte vaksiner
  • direkteimport av legemidler til personlig bruk
  • salg av vaksiner via Folkehelseinstituttet

I tillegg mangler noe omsetning fra apotek. Det gjelder apotek som har gått over til apotekenes nye IT-løsning, Eik, samt salg av andre varer enn reseptpliktige legemidler fra noen nettapotek. Dette utgjør en liten andel av det totale legemiddelsalget.

Reseptpliktige legemidler
Farmalogg sin legemiddelstatistikk omfatter salg fra apotek av alle reseptpliktige legemidler. Resepten inneholder data som overføres anonymisert til FLS, slik at verken pasient eller rekvirent kan identifiseres. Hver resept registreres enkeltvis, slik at det heller ikke er mulig å sammenstille opplysninger om den enkelte kunde/pasient. Statistikken inneholder bl.a. fødselsår og kjønn som angitt på resepten. For blåresepter og andre resepter som refunderes av folketrygden, inneholder statistikken refusjonshjemmel og kundens egenbetaling.

Reseptfrie legemidler
Det er fri prisfastsettelse på reseptfrie legemidler. Det er utsalgsprisen fra apotek (AUP) på salgstidspunktet som rapporteres til FLS.
 
Refusjonsberettiget medisinsk utstyr og næringsmidler til spesielle medisinske formål
For medisinsk utstyr og næringsmidler som omfattes av Helfos lister over refusjonsberettiget materiell, vil opplysningen være tilsvarende som for blåresepter, i dette tilfellet angivelse av refusjonshjemmel i blåreseptforskriften. Statistikken i FLS inkluderer kun salg i apotek, ikke salg av refusjonsberettiget medisinsk utstyr fra bandasjister.

Handelsvarer
FLS omfatter også omsetning av andre helsepleieartikler og varer som selges i apotek. Det er foreløpig ikke noe felles klassifiseringssystem i apotekbransjen for handelsvarene, og tallene vises derfor samlet uten inndeling i undergrupper.

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring