Gå til innholdet

Apotekforeningen

Grunnlaget for statistikken er Farmaloggs legemiddelstatistikk (FLS), hvis ikke annet er angitt. Statistikkgrunnlaget i FLS inkluderer alt salg av legemidler i alle apotek i Norge.  

Informasjonen i FLS er det nærmeste vi kommer en samlet oversikt over salg av legemidler og øvrige varer i norske apotek. Statistikken er kilde til en rekke viktige nøkkeltall for apotekbransjen, også utover salget av reseptpliktige legemidler. Alle innrapporterte omsetningstall gjelder reelle utsalgspriser i apotek (AUP), inklusive merverdiavgiften på salgstidspunktet.

Det følgende er en kort beskrivelse av datagrunnlaget i FLS, og hva som skiller dette fra annen tilgjengelig statistikk på apotek- og legemiddelområdet.

Salg av legemidler fra apotek i Norge
Statistikken omfatter alt legemiddelsalg fra apotek. Totaltallene omfatter reseptpliktige legemidler, reseptfrie legemidler og legemidler som selges med godkjenningsfritak. All omsetning kan brytes ned på fylkesnivå, men ikke på kommuner eller enkeltapotek.
 
Statistikken i FLS inkluderer ikke:

  • salg av reseptfrie legemidler fra andre salgskanaler enn apotek (LUA-ordningen),
  • direkteleveranser av legemidler (humane og veterinære) fra grossister og produsenter, f.eks. til sykehus, sykehjem, dyreeiere mv. Dette gjelder i hovedsak infusjonsvæsker, enkelte blodprodukter og enkelte vaksiner,
  • direkteimport av legemidler til personlig bruk, samt
  • salg av vaksiner via Folkehelseinstituttet

Dette utgjør en liten andel av det totale legemiddelsalget.

Reseptpliktige legemidler
Farmalogg sin legemiddelstatistikk omfatter alt salg fra apotek av alle reseptpliktige legemidler. Resepten inneholder data som overføres anonymisert til FLS, slik at verken pasient eller rekvirent kan identifiseres. Hver resept registreres enkeltvis, slik at det heller ikke er mulig å sammenstille opplysninger om den enkelte kunde/pasient. Statistikken inneholder bl.a. fødselsår og kjønn som angitt på resepten. For blåresepter og andre resepter som refunderes av folketrygden, inneholder statistikken refusjonshjemmel og kundens egenbetaling.

Reseptfrie legemidler
Det er fri prisfastsettelse på reseptfrie legemidler. Det er utsalgsprisen fra apotek (AUP) på salgstidspunktet som rapporteres til FLS.
 
Refusjonsberettiget medisinsk utstyr og næringsmidler til spesielle medisinske formål
For medisinsk utstyr og næringsmidler som omfattes av Helfos lister over refusjonsberettiget materiell, vil opplysningen være tilsvarende som for blåresepter, i dette tilfellet angivelse av refusjonshjemmel i blåreseptforskriften. Statistikken i FLS inkluderer kun salg i apotek, ikke salg av refusjonsberettiget medisinsk utstyr fra bandasjister.

Handelsvarer
FLS omfatter også omsetning av andre helsepleieartikler og varer som selges i apotek. Det er foreløpig ikke noe felles klassifiseringssystem i apotekbransjen for handelsvarene, og tallene vises derfor samlet uten inndeling i undergrupper.

Annen legemiddelstatistikk i Norge
Reseptregisteret ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt er et pseudonymisert helseregister som inneholder detaljert informasjon om legemiddelbruk på individnivå.  Databasen omfatter salg etter resept til individer samt legemidler utlevert etter rekvisisjon til sykehjem/sykehus. Registeret har et eget nettsted med et utvalg av opplysninger. Dette nettstedet oppdateres årlig og har kun opplysninger om legemidler utlevert på resept. Det utgis hvert år også en rapport som inneholder data fra siste 5-års periode, bl.a. antall som har fått utlevert legemidler fra apotek fordelt på aldersgrupper og kjønn.

Statistikken i ”Legemiddelforbruket i Norge” utgitt av Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI), og ”Tall og fakta” utgitt av Legemiddelindustri­foreningen (LMI) er basert på innrapportert salg fra grossist til apotek. For reseptfrie legemidler er priser i disse publikasjonene estimert ut fra innrapportert apotek innkjøpspris (AIP) og en standard faktor. For reseptpliktige legemidler er AUP beregnet ut fra AIP og fastsatt avanse. Omsetningstall er følgelig ikke direkte sammenlignbare. Avvik gjelder spesielt legemidler med lav omsetning, hvor bl.a. lageroppbygging/-nedbygging kan forklare forskjellene.

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring