Gå til innholdet

Apotekforeningen

Medlemsfordel: Avtaler

Litt enklere med bransjeavtaler

Vi tar oss av avtaler, så slipper du.

Legemiddelansvarsforsikring
Apotekforeningen betaler forsikringspremien i LAF, Legemiddelansvarsforsikringen, for alle medlemsapotek. Alle apotek må være medlem her pga. legemidler som må spesialbestilles. Minstesats i 2019 var 2500 kroner. I tillegg sparer du plunder og heft ved å ordne med dette selv.

Kollektivavtale på pasientskadeforsikring
Alle primærapotek er omfattet av pasientskadeloven, dette betyr pliktig medlemskap i Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Apotekene må betale en forsikringspremie til NPE, dette kan gjøres direkte til NPE eller gjennom Apotekforeningen ved tilslutning til en kollektivavtale. Ved å tilslutte seg kollektivavtalen blir prisen lavere: I dag sparer apotekene kr 95 per helsepersonellårsverk i apoteket og rapporteringen blir enklere fordi Apotekforeningen administrerer dette for deg.

IF-avtale
Tilgang til skreddersydd forsikringspakke. Forhandles fram for alle apotek, og alle kan kontakte IF for å få en tilpasset apotekpakke.

Oppgjørsavtale med RHF
Apotekforeningen har inngått oppgjørsavtale med de regionale helseforetak om legemidler på H-resept. Avtalen er senest revidert med virkning fra 1. januar 2021.  Apotekforeningen har også inngått en oppgjørsavtale med de regionale helseforetakene om legemidler og tjenester i LAR. Avtalen er senest revidert med virkning fra 1. januar 2021.

Våre medlemmer (apotekeier) slutter seg til disse ordningene gjennom felles avtaler med RHFene.

Oppgjørsavtalen med HELFO
Det enkelte apotek må inngå avtale med HELFO om oppgjør for blåresepter mv. Apotekforeningen er i dialog med myndighetene om behov for endringer og forbedringer av avtalen på vegne av alle medlemmer. 

Rapportering til Reseptregisteret / Legemiddelregisteret
Det enkelte apotek er i forskrift forpliktet til å rapportere til Reseptregisteret / Legemiddelregisteret. Apotekforeningen forhandler med Folkehelseinstituttet om en felles bransjeavtale som regulerer de operasjonelle kravene og forpliktelser til rapporteringen. Rammeavtalen revideres ila. våren 2021.

Rapportering til vetreg
Apotek er forpliktet til å  rapportere til VetReg iht. forskrift om melding av opplysninger om utleverte og brukte legemidler til dyr.
Apotekforeningen har inngått en tjenesteavtale  med Mattilsynet om bruk av Mattilsynets webtjenester. En felles tjenesteavtale er nødvendig for å regulere kravene og forpliktelsene for apotek og Mattilsynet.
 
Bruk av IDporten

Nettapotekaktører er forpliktet til å benytte IDporten fra DIFI ved innbyggerens oppslag i reseptformidleren. Apotekforeningen forhandler med DIFI om en felles bransjeavtale som regulerer de operasjonelle kravene og forpliktelser til tilgangen. 

Helseboka
Apotekene har fått en utvidet rolle ifm. vaksinering.  Dette krever at apotekene har løsning for dokumentasjon og rapportering. Slik funksjonalitet er foreløpig ikke tilgjengelig i apoteksystemene. Apotekforeningen har på vegne av bransjen framforhandlet en rammeavtale med tilhørende gode betingelser med Helseapps AS om bruk av løsningen Helseboka inntil slik funksjonalitet er på plass i bransjens nye felles løsning, Eik. De respektive apotekkjedene/apotekene gjør selv avrop på denne avtalen.

Praksispoolen
Apotekforeningen koordinerer tildelingen av praksisplasser for alle farmasistudenter i Norge. Arbeidet med å organisere praksispoolen utføres i samarbeid med apotekkjedene, sykehusapotekene og utdanningsinstitusjonene. Les mer her.

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring