Gå til innholdet

Apotekforeningen

Akvi høringsuttalelser

Arkiv fra 2018 - 2014

Høringsuttalelser i 2019

20. desember 2019 
Høringssvar – Tiltak for å styrke legemiddelberedskapen Les 

30. august 2019
Høringssvar – endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste mv. Les 

22. august 2019
Høringssvar – Ny lov og forskrift om medisinsk utstyr Les  

13. august 2019
Høringssvar – Endring i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister, forskrift om Meldingssystem for smittsomme sykdommer og forskrift om allmennfaglige smittsomme sykdommer Les

13. august 2019
Høringssvar – endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek Les

26. juni 2019
Høringssvar – overføring av finansieringsansvaret for legemidler til de regionale helseforetakene i perioden 2020 til 2022  Les 

26. juni 2019
Legemiddelmangel - kunnskapsgrunnlag fra Helsedirektoratet og Apotekforeningen  Les

20. februar 2019
Høringssvar – Nasjonal faglig retningslinje for farmasøytutdanningene Les

4. januar 2019
Høringssvar – Nye bestemmelser om sikkerhetsanordninger på legemiddelpakninger Les 

4. januar 2019
Høringsinnspill - legemiddelforskriften kapittel 13 og CPC-forordningen Les


Høringsuttalelser i 2018

17. september 2018
Høringsinnspill - juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet Les 

12. september 2018
Høringsinnspill - forslag om endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA) Les 

25. juni 2018
Høringsinnspill - Overføring av finansieringsansvar for legemidler til de regionale helseforetakene 2019 Les 

17. juni 2018
Høringsinnspill til rapporten Utviklingstrekk 2018 e-helse Les

11. juni 2018
Høringsinnspill - endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Les 

6. juni 2018
Høringsinnspill - forslag til ny forskrift om pasientjournal Les

24. mai 2018
Høringsinnspill til forslag til forskriftsendringer - gebyr og sektoravgifter på legemiddelområdet Les

15. mai 2018
Høringsinnspill - rapport om håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner for prisinformasjon Les 

14. mai 2018
Høringssvar - Nasjonalt kommunikasjonsrammeverk for meldingsutveksling mellom EPJ og nasjonal løsning - utredning av protokoller Les

04. april 2018
Høringssvar - forslag til endring av postloven Les 
 

02. mars 2018
Innspill til standard for kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon Les 

21. februar 2018
Høring - Opptak på byttelisten - inhalasjonslegemidler LesHøringsuttalelser i 2017

18. september 2017
Høringssvar til pasientens legemiddelliste Les

14. august 2017
Høringssvar - Legemidler med risikominimeringstiltak ved utlevering i apotek - Farmasøytutlevering Les

05. juli 2017
Høringsuttalelse - endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften Les

20. juni 2017
Høring om planlagt innføring av utleveringsbestemmelse for viktige humane antibiotikapreparater for å hindre uønsket bruk til dyr Les 

20. juni 2017
Høringssvar - En vei inn - Forslag til felles meldesystem, meldeordninger for uønskede hendelser i helsetjenesten Les

13. juni 2017
Brev - Apotekets plikter knyttet til kontroll av Reseptformidler ved farmasøytkontroll   Les 

16. mars 2017
Innspill til Legemiddelverkets utredning om farmasøytutlevering Les

10. mars 2017
Høring - Plassering av finansieringsansvaret for kreftlegemidler hos de regionale helseforetakene fom. 01.05.2017 Les

15. februar 2017
Apotekforeningens innspill til Meld. St. 13 (2016-2017) Les 

30. januar 2017   
Høring - Over grensen: Rapport med forslag til endringer i regelverket for privatimport ved forsendelse av legemidler til eget bruk Les


Høringsuttalelser i 2016

5. desember 2016
Høring - Diverse endringer i helsepersonelloven Les

30. november 2016
Høring - Nye rutiner for behandling av enhetspriser på legemidler Les 

28. november 2016
Høring - Plassering av finansieringsansvar for legemidler til behandling av PAH hos de regionale helseforetakene  Les

20. oktober 2016
Høring - Registerordning for homøopatiske legemidler  Les

20. september 2016
Høring - forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem  Les

30. august 2016
Innspill til høring om selvdeklareringsordning for mobile applikasjoner Les

12. august 2016   
Høring - forslag om endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA) Les 

12. august 2016
Høringsinnspill: Forslag til gjennomføring av forordning (EU) nr. 2016/161 om sikkerhetsanordninger på legemiddelemballasje Les

1. juli 2016
Høringssvar – endringer i Kjernejournal og Reseptformidlerforskriften Les 

13. mai 2016
Forslag til endring i legemiddelforskriften § 14-14 Les

11. januar 2016
Høringsuttalelse - Forslag til endringer i legemiddelloven §6 Les


 

Høringsuttalelser i 2015

Høring - Muntlig høring vedrørende Legemiddelmeldingen - 08.12.2015

Høring - forsendelse og salg av legemidler over Internett - 16.11.2015

Notat til Helse- og omsorgskomiteens høring om Statsbudsjettet for 2016 - 21.10.2015

Innspill til høring om Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet - 15.09.2015

Høring - Forslag om endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA) - 03.09.2015
 
Høring - Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker - 30.06.2015

Høring - Beredskapslagring av legemidler for primærhelsetjenesten - 16.06.2015

Høring - Oppheving av legemiddelforskriften § 13-4 - 16.06.2015

Høring - Endring i apotekforskriften §27 - 27.04.2015

Høring om å ta legemiddel (latanoprost øyedråper) ut av byttelista - 21.04.2015
  
Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler) - 18.03.2015

Høring om NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten - 20.02.2015
 
Høring om ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS - 26.01.2015

 

Høringsuttalelser i 2014

Forslag til endring i legemiddelforskriften - 17.11.2014

Ny forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver - 15.10.2014

Forslag om å oppheve legemiddelforskriften §13-12 - 31.09.2014

Regler om varsel om beslagleggelse og destruksjon av legemidler ved personlig import ved forsendelse - 30.09.2014

Forslag til veiledning knyttet til legemiddelforskriften §13-1 andre ledd bokstav C - 30.09.2014

Forslag til endring i blåreseptforskriften, Hepatitt C - 03.09.2014

Forslag om endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA) - 28.08.2014

Innspill til Rådslaget - 23.05.2014

Høring Norsk Helsenett - Strategi 2020 - 20.05.2014

Nasjonal veileder IS-2077 av opioder ved behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter - 10/04-2014
   
Revisjon av legemiddelhåndteringsforskriften - 08/04-2014

Høringsbrev - Endring blåreseptforskriften - 15/01-2014

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring