Gå til innholdet

Apotekforeningen

Grunnverdier


Pasientsikkerhet, pasientorientering og flere andre hovedperspektiver er løftet frem i Grunnverdier. Disse er førende prinsipper som ligger til grunn for all apotekvirksomhet. 

Tilgjengelighet til legemidler

Apotekene sørger for at befolkningen har god tilgjengelighet til legemidler. Ved behov leverer apotekene legemidler tilvirket særskilt til den enkelte pasient. Når legemidler sendes, sikrer apotekene legemidlenes kvalitet helt frem til pasienten/kunden.

Pasienten i sentrum 

Pasientens/kundens behov står i sentrum for apotekenes virksomhet. Apotekene legger til rette for at pasienten/kunden kan ta aktive og kunnskapsbaserte valg som bidrar til riktig legemiddelbruk.

Riktig legemiddelbruk 

Apotekene fremmer riktig legemiddelbruk på individ – og gruppenivå. Gjennom farmasøytiske tjenester og aktiv rådgivning og veiledning ivaretas både faglige og økonomiske hensyn. Apotekene er i dialog med øvrig helsepersonell og pasient/kunde for å sikre riktig legemiddelbruk. Apotekene rapporterer informasjon om legemiddelsalg til nasjonale registre. Økt kunnskap om legemiddelbruk gir grunnlag for tiltak som kan fremme riktig legemiddelbruk. 

Pasientsikkerhet

Apotekene ivaretar pasientsikkerheten i all pasient-/kunderettet virksomhet. I dialog med annet helsepersonell bidrar apotekene til at pasientsikkerheten blir ivaretatt i pasientbehandlingen. 

Tilpasset rådgivning 

Pasientens/kundens behov og forventninger avdekkes gjennom dialog. Apotekene informerer, gir råd og bidrar til riktig legemiddelbruk uavhengig av om legemidlene utleveres direkte til pasient/kunde, via bud eller via forsendelse. Rådene baseres på faglig anerkjente kilder og tar hensyn til pasientens/kundens forutsetninger. 

Informasjonssikkerhet

Apotekene sørger for at helse- og personopplysninger ikke kommer på avveie. I apotekene følges Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren, som blant annet omtaler taushetsplikt. 

Samhandling med øvrig helsetjeneste

Apotekene tar initiativ og er åpne for initiativ fra annet helsepersonell om samhandling. Ved behov samordner apotekene sin rådgivning og veiledning med lokal helsetjeneste. 

Kompetanse i apotek

Lovverket stiller krav til kompetanse og forsvarlig yrkesutøvelse i apotek. Apoteket har et faglig personale som i antall og kompetanse er tilstrekkelig til å ivareta god kvalitet og sikkerhet i apotekets virksomhet. Som autorisert helsepersonell plikter ansatte i apotek å vedlikeholde og utvikle sin kompetanse. Apotekeier legger til rette for ansattes vedlikehold og utvikling av egen kompetanse. 

Yrkesetikk

Helsepersonell i apotek følger sin profesjons vedtatte etiske retningslinjer.

Dokumentasjon av helsehjelp

Apotekene dokumenterer reseptekspedisjoner og annen form for helsehjelp. Andre hendelser som dokumenteres er avvik, reklamasjoner og pasient-/kundeklager. Dokumentasjonen brukes til å følge opp pasienten/kunden og til å utvikle kvaliteten og sikkerheten i helsehjelpen.

Markedsføring

Apotekene er en faghandel for legemidler og egenomsorg. 
Markedsføring og andre aktiviteter understøtter dette. 

Apoteklokalene

Apoteklokalene er utformet for å legge til rette for gode rådgivningssituasjoner og ivareta diskresjonsbehov. Pasienten/kunden skal enkelt kunne orientere seg i lokalene. Apoteklokalene tilfredsstiller krav til universell utforming og ivaretar pasientens/kundens behov. 

Kvalitetsarbeid på bransjenivå 

Apotekbransjen har et felles ansvar for å følge opp og revidere God apotekpraksis. Gjennom kvalitetsarbeidet identifiserer bransjen forbedringsområder og jobber systematisk med å utvikle og forbedre den grunnleggende kvaliteten i apotekene.

Apotekforeningen har etablert enkelte bransjestandarder der kravene er på et mer detaljert nivå enn i God apotekpraksis. Bruken av bransjestandardene kan følges opp ved hjelp av kvalitetsindikatorer.

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring