Gå til innholdet

Apotekforeningen

Apotekforeningen publiserer ukentlig nyheter på apotek.no og sender ut nyhetsbrev hver tirsdag. Under finner du utdrag fra ulike nettsaker vi har publisert på apotek.no i løpet av året. Sammen utgjør de et lite årshjul. 

Januar

Helseministeren fikk overlevert Apotekutredningen
NOU-en «Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig» ble lagt frem i januar og gir en grundig gjennomgang av dagens apoteksystem. I store trekk bekrefter den at apotekene oppfyller apoteklovens formål. 

Les hele nyheten
Overlevering av NOU til Helse- og omsorgsministeren. Foto: HOD

Februar

Webinar om Apoteklovutvalgets utredning
I februar arrangerte Apotekforeningen frokostseminar med bl.a. helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, Tone W. Trøen (H) og Truls Vasvik (Ap). Næringspolitisk direktør Thor-Arne Englund var ordstyrer. Over 110 møtte opp og 300 fulgte strømmingen. 

Les hele nyheten

Mars

E-post erstatter telefaks i apotek
Den nye forskriften om utlevering og rekvirering av legemidler skapte problemer for både apotek og veterinærer. Sammen med Veterinærforeningen har Apotekforeningen laget en løsning som erstatter telefaks. 

Les hele nyheten

April

Resultater fra Apotekbarometeret 2023
Årets spørreundersøkelse viser at 78 prosent av respondentene opplever at apotekbransjen fungerer godt. 2 av 3 nordmenn mener helsepersonell i apotek bør tilby mer enkel helsehjelp for å avlaste den øvrige helsetjenesten. 

Les hele nyheten
78 %
mener apotekbransjen fungerer godt

Mai

Apotekene er en viktig brikke i helsetjenesten
Da Helsepersonellkommisjonen la frem sin utredning var 8 000 helsepersonell i apotek knapt omtalt. Fagdirektør Hanne Andresen la frem Apotekforeningens innspill til hvordan apotekene kan avhjelpe den fremtidige knappheten. 

Les hele nyheten

Juni

Stortinget vil stryke apotekenes rolle i vaksinasjon
I forbindelse med behandlingen av Folkehelsemeldingen ba Stortinget regjeringen om å se på hvordan apotekenes rolle kan styrkes, blant annet for å øke vaksinasjonsgraden i befolkningen og sikre riktig legemiddelbruk.

Les hele nyheten

Juli

Fjernet oppgjørsordning med en dags varsel
Myndighetene besluttet ikke å videreføre § 6d i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram. Det førte til at oppgjørsløsningen for koronavaksinering ble avviklet 1. juli.  Apotekforeningen hadde lenge etterspurt et svar. 

Les hele nyheten

August

Tydelig tilstedeværelse under Arendalsuka
Apotekforeningen avholdt eget arrangement i samarbeid med FFO, der blant annet statssekretær Truls Vasvik og stortingsrepresentant Alfred Bjørlo deltok. I tillegg deltok fagavdelingen på flere arrangement. 

Les hele nyheten

September

Medisinstart på 12 språk 
Apotekforeningen skal, i samarbeid med Apokus, studere effekten av og kartlegge erfaringer med informasjon på andre språk. Ni apotek deltar i prosjektet som skal veilede pasienter om riktig legemiddelbruk på andre språk enn norsk.  

Les hele nyheten

Oktober

Statsbudsjett for 2024
Forslaget til neste års budsjett tok ikke høyde for at apotekenes utgifter øker kraftig som følge av sterk prisvekst, høye lønnsøkninger og svakere krone. Apotekforeningen mener dette vil svekke apotektilbudet til befolkningen.

Les hele nyheten
2024
Statsbudsjettet

November

Økt antibiotikabruk krever en ny handlingsplan
Apotekene i Norge gikk sammen om en nasjonal standard for hvordan de skal veilede pasienter som henter antibiotika. Standarden er utarbeidet i samarbeid med Antibiotikasenteret for primærmedisin.

Les hele nyheten

Desember

Apotekenes betaling for e-helsesystem reduseres
Myndighetene foreslo å endre prismodellen for bruk av offentlige e-helseløsninger. Apotekenes betaling for e-resept blir som følge av dette redusert i 2024. Forskriftsendringen ble vedtatt av Stortinget i desember.

Les hele nyheten

(Fotokreditering: Bilde av Ingvild Kjerkol og Tore Bråthen er tatt av Helse- og omsorgsdepartementet)

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring